Article Index

Lieutenant General Olivier Rittimann, the EUFOR Operation Commander, has given the green light for exercise Quick Response 2020. The decision has been made after visiting EUFOR at Butmir witnessing first-hand the preparations and safety measures generated to make the exercise as safe and effective as possible.

COM EUFOR, Major General Reinhard Trischak was delighted with the decision and has planned to meet with BiH’s Minister of Defence and the Deputy Minister of Security early next week to coordinate the planning activity. COM EUFOR said,

“Exercise Quick Response 2020 is an amazing opportunity for EUFOR’s reserve forces to work with the authorities and law enforcement agencies of BiH first hand. Clearly COVID-19 will present challenges and limitations but it will not prevent EUFOR from showing how important it is to integrate fully with the people of BiH.”

Planning for Quick Response 2020 has been ongoing for many months with the Exercise Director and Chief of Staff EUFOR, Brigadier General Ernő Baráth chairing the Coordination Conferences involving all visiting troop nations. COS EUFOR said;

“I am pleased that all the hard work that everyone has done so far has paid off. The relationships we have already established will ensure everyone gets valuable training from the exercise.”

The annual Quick Response exercise will commence in August and will involve EUFOR permanent multinational troops plus rapid-reaction forces from Bulgaria, Greece, Hungary, Italy, Romania and the UK making EUFOR the largest international military presence in BiH. The exercise is designed to test and demonstrate EUFOR’s capability to quickly reinforce and position troops to guarantee ongoing security and stability.

Quick Response 2020 will be deployed across the entire country working in close partnership with local authorities, law enforcement agencies, and BiH armed forces. The effectiveness of these relationships is critical for the success of the exercise and maintaining the secure environment that exists today.

The top mission priority for Quick Response 2020 is to conduct it in a safe manner for all those involved and for the local communities close to the exercise areas. EUFOR will continue to monitor the ongoing global situation with COVID-19 and update the exercise status as conditions dictate.

EUFOR’s Operation Commander gives positive decision on Exercise Quick Response 2020


Operativni komandant EUFOR-a dao odobrenje za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’
Generalpukovnik Olivier Rittimann, operativni komandant EUFOR-a, dao je zeleno svjetlo za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’. Odluka je donesena nakon posjete EUFOR-u u Butmiru i sticanja neposrednog uvida u pripreme i sigurnosne mjere koje su uvedene kako bi vježba bila što je moguće sigurnija i uspješnija.
Komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak sa zadovoljstvom je primio ovu odluku i planira da se početkom sljedeće sedmice sretne sa ministrom odbrane i zamjenikom ministra sigurnosti BiH radi koordinacije planskih aktivnosti. Komandant EUFOR-a izjavio je: “Vježba ‘Brzi odgovor 2020’ izvanredna je prilika da rezervne snage EUFOR-a direktno sarađuju sa bosanskohercegovačkim vlastima i agencijama za provođenje zakona. Jasno je da će COVID-19 nametnuti izazove i ograničenja, ali to neće spriječiti EUFOR da pokaže koliko je važno da se on u potpunosti integrira sa ljudima BiH.ʺ
Planiranje vježbe ‘Brzi odgovor 2020’ odvija se već mjesecima, a direktor vježbe i načelnik štaba EUFOR-a brigadni general Ernő Baráth predsjedava koordinacijskim konferencijama na kojima su zastupljene sve zemlje koje će poslati snage na vježbu. Načelnik štaba EUFOR-a je izjavio: ʺSretan sam što se isplatio sav vrijedni rad koji su do ovog trenutka svi uložili. Odnosi koje smo već uspostavili osigurat će da svi od ove vježbe dobiju vrijednu obuku.ʺ
Godišnja vježba ‘Brzi odgovor’ počet će u augustu i uključiti stalne multinacionalne snage EUFOR-a i snage za brzu reakciju iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije i Velike Britanije, čime će EUFOR imati najbrojnije međunarodno vojno prisustvo u BiH. Svrha vježbe je da provjeri i pokaže sposobnost EUFOR-a da brzo dobije pojačanja i rasporedi snage kako bi garantovao nastavak sigurnosti i stabilnosti.
‘Brzi odgovor 2020’ bit će održan na teritoriji čitave zemlje, u tijesnoj saradnji sa lokalnim vlastima, agencijama za provođenje zakona i Oružanim snagama BiH. Uspješnost njihovih odnosa od presudne je važnosti za uspjeh vježbe i održavanje sigurnog okruženja koje danas postoji.
Glavni prioritet zadatka za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’ jeste da bude održana na način koji je siguran za sve koji učestvuju i za lokalne zajednice u blizini područja održavanja vježbe. EUFOR će i nadalje pratiti trenutnu globalnu situaciju sa COVID-19 i status vježbe usklađivati u odnosu na okolnosti.


Operativni zapovjednik EUFOR-a dao odobrenje za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’
General-pukovnik Olivier Rittimann, operativni zapovjednik EUFOR-a, dao je zeleno svjetlo za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’. Odluka je donesena nakon posjeta EUFOR-u u Butmiru i sticanja neposrednog uvida u pripreme i sigurnosne mjere koje su uvedene kako bi vježba bila što je moguće sigurnija i uspješnija.
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak sa zadovoljstvom je primio ovu odluku i planira da se početkom sljedećeg tjedna sretne sa ministrom obrane i zamjenikom ministra sigurnosti BiH radi koordiniranja planskih aktivnosti. Zapovjednik EUFOR-a izjavio je: “Vježba ‘Brzi odgovor 2020’ izvanredna je prilika da pričuvne snage EUFOR-a izravno surađuju sa bosanskohercegovačkim vlastima i agencijama za provedbu zakona. Jasno je da će COVID-19 nametnuti izazove i ograničenja, ali to neće spriječiti EUFOR da pokaže koliko je važno da se on u potpunosti integrira sa ljudima BiH.ʺ
Planiranje vježbe ‘Brzi odgovor 2020’ odvija se već mjesecima, a direktor vježbe i načelnik stožera EUFOR-a brigadni general Ernő Baráth predsjedava koordinacijskim konferencijama na kojima su zastupljene sve zemlje koje će poslati snage na vježbu. Načelnik stožera EUFOR-a je izjavio: ʺSretan sam što se isplatio sav vrijedni rad koji su do ovog trenutka svi uložili. Odnosi koje smo već uspostavili osigurat će da svi od ove vježbe dobiju vrijednu obuku.ʺ
Godišnja vježba ‘Brzi odgovor’ počet će u kolovozu i uključiti stalne multinacionalne snage EUFOR-a i snage za brzu reakciju iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunjske i Velike Britanije, čime će EUFOR imati najbrojnije međunarodno vojno prisustvo u BiH. Svrha vježbe je da provjeri i pokaže sposobnost EUFOR-a da brzo dobije pojačanja i rasporedi snage kako bi jamčio nastavak sigurnosti i stabilnosti.
‘Brzi odgovor 2020’ će biti održan na teritoriju čitave zemlje, u tijesnoj suradnji sa lokalnim vlastima, agencijama za provedbu zakona i Oružanim snagama BiH. Uspješnost njihovih odnosa od presudne je važnosti za uspjeh vježbe i održavanje sigurnog okruženja koje danas postoji.
Glavni prioritet zadatka za vježbu ‘Brzi odgovor 2020’ jeste da bude održana na način koji je siguran za sve koji sudjeluju i za lokalne zajednice u blizini područja održavanja vježbe. EUFOR će i nadalje pratiti trenutačnu globalnu situaciju sa COVID-19 i status vježbe usklađivati u odnosu na okolnosti.


Оперативни командант ЕУФОР-а дао одобрење за вјежбу ‘Брзи одговор 2020’
Генерал-пуковник Оливије Ритиман, оперативни командант ЕУФОР-а, дао је зелено свјетло за вјежбу ‘Брзи одговор 2020’. Одлука је донесена након посјете ЕУФОР-у у Бутмиру и стицања непосредног увида у припреме и безбједносне мјере које су уведене како би вјежба била што је могуће безбједнија и успјешнија.
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Рајнхард Тришак са задовољством је примио ову одлуку и планира да се почетком сљедеће седмице сретне са министром одбране и замјеником министра безбједности БиХ ради координације планских активности. Командант ЕУФОР-а изјавио је: “Вјежба ‘Брзи одговор 2020’ изванредна је прилика да резервне снаге ЕУФОР-а директно сарађују са босанскохерцеговачким властима и агенцијама за провођење закона. Јасно је да ће КОВИД-19 наметнути изазове и ограничења, али то неће спријечити ЕУФОР да покаже колико је важно да се он у потпуности интегрише са људима БиХ.ʺ
Планирање вјежбе ‘Брзи одговор 2020’ одвија се већ мјесецима, а директор вјежбе и начелник штаба ЕУФОР-а бригадни генерал Ернo Барат предсједава координацијским конференцијама на којима су заступљене све земље које ће послати снаге на вјежбу. Начелник штаба ЕУФОР-а је изјавио: ʺСрећан сам што се исплатио сав вриједни рад који су до овог тренутка сви уложили. Односи које смо већ успоставили осигураће да сви од ове вјежбе добију вриједну обуку.ʺ
Годишња вјежба ‘Брзи одговор’ почеће у августу и укључити сталне мултинационалне снаге ЕУФОР-а и снаге за брзу реакцију из Бугарске, Грчке, Мађарске, Италије, Румуније и Велике Британије, чиме ће ЕУФОР имати најбројније међународно војно присуство у БиХ. Сврха вјежбе је да провјери и покаже способност ЕУФОР-а да брзо добије појачања и распореди снаге како би гарантовао наставак сигурности и стабилности.
‘Брзи одговор 2020’ биће одржан на територији читаве земље, у тијесној сарадњи са локалним властима, агенцијама за провођење закона и Оружаним снагама БиХ. Успјешност њихових односа од пресудне је важности за успјех вјежбе и одржавање сигурног окружења које данас постоји.
Главни приоритет задатка за вјежбу ‘Брзи одговор 2020’ јесте да буде одржана на начин који је безбједан за све који учествују и за локалне заједнице у близини подручја одржавања вјежбе. ЕУФОР ће и надаље пратити тренутну глобалну ситуацију са КОВИД-19 и статус вјежбе усклађивати у односу на околности.