Being responsible for the military aspects of the Dayton Peace Agreement, with a clear mandate to support local authorities in maintaining a safe and secure environment, EUFOR does not comment on issues related to BiH domestics or international politics.
EUFOR is continuously monitoring and assessing the situation and events in Bosnia and Herzegovina.


Budući da je odgovoran za vojni aspekt Dejtonskog mirovnog sporazuma, sa jasnim mandatom da podrži lokalne vlasti u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, EUFOR ne komentariše pitanja koja se odnose na domaću ili međunarodnu politiku u BiH.
EUFOR kontinuirano prati i procjenjuje situaciju i događaje u Bosni i Hercegovini.