Article Index

On Thursday 5 December 2019, EUFOR marked the 15-year anniversary of the formation of Operation EUFOR Althea at an event held at the Hall of the Armed Forces BiH, Sarajevo.

During the event Commander EUFOR, Major General Reinhard Trischak, European Union Special Representative, Johann Sattler, and Associate Professor of Security and Peace studies at the University of Sarajevo, Professor Zlatan Bajramović, took to the stage to give their insights on the history of the mission, memorable moments and important milestones and the EU Integrated Approach. Commenting on the length of the mission, General Trischak said: “EUFOR will leave BiH as soon as possible, but will remain as long as necessary.”

The gala was an opportunity to look back on the successful cooperation in Bosnia and Herzegovina during 15 years of Operation EUFOR Althea. These events included working alongside the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina and law enforcement agencies to build capacity and training, natural disaster relief efforts, community outreach, weapons and ammunition disposal, de-mining activity and the evolution of Exercise Quick Response, the capability to quickly reinforce in-country troops with reserve forces from partner nations.

Paying tribute to the AFBiH General Trischak said: “I have met no more dedicated and professional soldiers and Officers than those within the AFBiH”. Now that EUFOR’s individual training programme has ceased and AFBiH are self-sustaining, he added: “…they have progressed from a security consumer to a credible and respected security provider.”

Many distinguished guests attended, including Minister of Defence Marina Pendeš, Chief of the Joint Staff AFBiH Lieutenant General Senad Mašović, High Representative for Bosnia and Herzegovina Valentin Inzko, PDHR Michael Scanlan OSCE Head of Mission Kathleen Kavalec , ambassadors and other dignitaries.

Artistic performances by former BiH champion rhythmic gymnast Amila Terzimehić performing the dance ‘Endscopia’; pianist and composer Helmar Hill and saxophonist Herbert Grubmair performing ‘There will never be another tonight’; and baritone singer Dr. Thomas Widrich who sang ‘The Quest’ were enjoyed by the guests.

EUFOR Marks15 Years of Successful Cooperation

Photo gallery...

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0) 33 495 393
Mobile: 00387 (0) 61 219 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spokesperson: Lieutenant Colonel Nicolai Tschol
00387 (0) 3349 5214
00387 (0) 61 472 931
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


EUFOR obilježio 15 godina uspjeha u saradnji
U četvrtak, 5. decembra 2019. g., EUFOR je prigodnim događajem, održanim u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, obilježio 15. godišnjicu početka operacije “Althea” EUFOR-a. Na početku su ministrica odbrane BiH, gđa Marina Pendeš, i komandant EUFOR-a, generalmajor Reinhard Trischak, poželjeli dobrodošlicu gostima, a u okviru programa su komandant EUFOR-a, generalmajor Reinhard Trischak, specijalni predstavnik EU, Nj.E. Johann Sattler, i vanredni profesor na Odsjeku za sigurnosne i mirovne studje FPN-a Univerziteta u Sarajevu, Zlatan Bajramović, jedan za drugim izlazili na binu kako bi izložili svoje viđenje istorijata misije, podsjetili na neke od najvažnijih momenata i događaja i govorili o sveobuhvatnom pristupu EU. Komentirajući trajanje misije, general Trischak je rekao: “EUFOR će otići iz BiH što je to prije moguće, ali će ostati koliko god to bude neophodno.”
Ova gala večer bila je dobra prilika za podsjećanje na uspješnu saradnju u Bosni i Hercegovini tokom proteklih 15 godina operacije “Althea” EUFOR-a, uključujući zajedničke aktivnosti sa Oružanim snagama Bosne i Hercgovine i civilnim organima za provođenje zakona na osposobljavanju i obuci, napore na uklanjanju posljedica prirodnih katastrofa, rad u zajednici, rješavanje naoružanja i municije, aktivnosti na deminiranju i izvođenje vježbi pod nazivom “Brzi odgovor”, kojima se uvježbava sposobnost za brzo ojačavanje snaga na terenu rezervnim snagama iz partnerskih zemalja.
General Trischak je o Oružanim snagama BiH rekao sljedeće: “Nikad nisam upoznao vojnike i oficire koji zadatke izvršavaju sa više posvećenosti i profesionalizma od pripadnika OS BiH”. Govoreći o završetku programa EUFOR-a za individualnu obuku i samoodrživosti sistema obuke u OS BiH, on je dodao: “…oni su od primaoca sigurnosne pomoći napredovali do pouzdanog i uvažavanog pružaoca sigurnosne pomoći.”
Ovom događaju prisustvovale su mnoge visoke zvanice, uključujući ministricu odbrane BiH, gđu Marinu Pendeš, načelnika Zajedničkog štaba OS BiH, generalpukovnika Senada Mašovića, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Nj.E. Valentina Inzka, brojne ambasadore i druge zvaničnike. Gosti su također imali priliku uživati u umjetničkim nastupima bivše prvakinje BiH u ritmičkoj gimnastici, Amile Terzimehić, koja je izvela ples pod nazivom ‘Endscopia’, pijaniste i kompozitora Helmara Hilla i saksofoniste Herberta Grubmaira, koji su izveli numeru ‘There will never be another tonight’ i baritone, dr Thomasa Widricha, koji je otpjevao pjesmu pod nazivom‘The Quest’.


EUFOR obilježio 15 godina uspjeha u suradnji
U četvrtak, 5. prosinca 2019. g., EUFOR je prigodnim događajem, održanim u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, obilježio 15. godišnjicu početka operacije “Althea” EUFOR-a. Na početku su ministrica obrane BiH, gđa Marina Pendeš, i zapovjednik EUFOR-a, general-bojnik Reinhard Trischak, poželjeli dobrodošlicu gostima, a u okviru programa su zapovjednik EUFOR-a, general-bojnik Reinhard Trischak, specijalni predstavnik EU, Nj.E. Johann Sattler, i vanredni profesor na Odsjeku za sigurnosne i mirovne studje FPN-a Univerziteta u Sarajevu, Zlatan Bajramović, jedan za drugim izlazili na binu kako bi izložili svoje viđenje povijesti misije, podsjetili na neke od najvažnijih momenata i događaja i govorili o sveobuhvatnom pristupu EU. Komentirajući trajanje misije, general Trischak je rekao: “EUFOR će otići iz BiH što je to prije moguće, ali će ostati koliko god to bude neophodno.”
Ova gala večer bila je dobra prilika za podsjećanje na uspješnu suradnju u Bosni i Hercegovini tijekom proteklih 15 godina operacije “Althea” EUFOR-a, uključujući zajedničke aktivnosti sa Oružanim snagama Bosne i Hercgovine i civilnim organima za sprovedbu zakona na osposobljavanju i obuci, napore na uklanjanju posljedica prirodnih katastrofa, rad u zajednici, rješavanje naoružanja i streljiva, aktivnosti na deminiranju i izvođenje vježbi pod nazivom “Brzi odgovor”, kojima se uvježbava sposobnost za brzo ojačavanje snaga na terenu pričuvnim snagama iz partnerskih zemalja.
General Trischak je o Oružanim snagama BiH rekao sljedeće: “Nikad nisam upoznao vojnike i časnike koji zadaće izvršavaju sa više posvećenosti i profesionalizma od pripadnika OS BiH”. Govoreći o završetku programa EUFOR-a za individualnu obuku i samoodrživosti sustava obuke u OS BiH, on je dodao: “…oni su od primatelja sigurnosne pomoći napredovali do pouzdanog i uvažavanog pružatelja sigurnosne pomoći.”
Ovome događaju nazočili su mnogi visoki uzvanici, uključujući ministricu obrane BiH, gđu Marinu Pendeš, načelnika Zajedničkog stožera OS BiH, general-pukovnika Senada Mašovića, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Nj.E. Valentina Inzka, brojne veleposlanike i druge zvaničnike. Gosti su također imali priliku uživati u umjetničkim nastupima bivše prvakinje BiH u ritmičkoj gimnastici, Amile Terzimehić, koja je izvela ples pod nazivom ‘Endscopia’, pijaniste i skladatelja Helmara Hilla i saksofoniste Herberta Grubmaira, koji su izveli numeru ‘There will never be another tonight’ i baritona, dr Thomasa Widricha, koji je otpjevao pjesmu pod nazivom‘The Quest’.


ЕУФОР обиљежио 15 година успјеха у сарадњи
У четвртак, 5. децембра 2019. г., ЕУФОР је пригодним догађајем, одржаним у Дому Оружаних снага БиХ у Сарајеву, обиљежио 15. годишњицу почетка операције “Алтеа” ЕУФОР-а. На почетку су министарка одбране БиХ, гђа Марина Пендеш, и командант ЕУФОР-а, генерал-мајор Рајнхард Тришак (Reinhard Trischak), пожељели добродошлицу гостима, а у оквиру програма су командант ЕУФОР-а, генерал-мајор Рајнхард Тришак, специјални представник ЕУ, Њ.Е. Јохан Сатлер (Johann Sattler), и ванредни професор на Одсјеку за безбједносне и мировне студје ФПН-а Универзитета у Сарајеву, Златан Бајрамовић, један за другим излазили на бину да би изложили своје виђење историјата мисије, подсјетили на неке од најважнијих момената и догађаја и говорили о свеобухватном приступу ЕУ. Коментаришући трајање мисије, генерал Тришак је рекао: “ЕУФОР ће да оде из БиХ што је то прије могуће, али ће да остане колико год то буде неопходно.”
Ова гала вече била је добра прилика за подсјећање на успјешну сарадњу у Босни и Херцеговини током протеклих 15 година операције “Алтхеа” ЕУФОР-а, укључујући заједничке активности са Оружаним снагама Босне и Херцговине и цивилним органима за провођење закона на оспособљавању и обуци, напоре на уклањању посљедица природних катастрофа, рад у заједници, рјешавање наоружања и муниције, активности на деминирању и извођење вјежби под називом “Брзи одговор”, којима се увјежбава способност за брзо ојачавање снага на терену резервним снагама из партнерских земаља.
Генерал Тришак је о Оружаним снагама БиХ рекао сљедеће: “Никад нисам упознао војнике и официре који задатке извршавају са више посвећености и професионализма од припадника ОС БиХ”. Говорећи о завршетку програма ЕУФОР-а за индивидуалну обуку и самоодрживости система обуке у ОС БиХ, он је додао: “…они су од примаоца безбједносне помоћи напредовали до поузданог и уважаваног пружаоца безбједносне помоћи.”
Овом догађају су присуствовале многе високе званице, укључујући министарку одбране БиХ, гђу Марину Пендеш, начелника Заједничког штаба ОС БиХ, генерал-пуковника Сенада Машовића, високог представника за Босну и Херцеговину, Њ.Е. Валентина Инцка (Valentin Inzko), бројне амбасадоре и друге званичнике. Гости су такође имали прилику да уживају у умјетничким наступима бивше првакиње БиХ у ритмичкој гимнастици, Амиле Терзимехић, која је извела плес под називом ‘Endscopia’, пијанисте и композитора Хелмара Хила (Helmar Hill) и саксофонисте Херберта Грубмаира, који су извели нумеру ‘There will never be another tonight’ и баритона, др Томаса Видриха (Thomas Widrich), који је отпјевао пјесму под називом‘The Quest’.

Latest video