Article Index

Swift action by the BiH Council of Ministers is required to appoint the new Demining Commission, Head of the EU Delegation to BiH and EU Special Representative Ambassador Johann Sattler and EUFOR Commander Major General Reinhard Trischak have warned. The Demining Commission is the country’s only body authorized to accredit and re-accredit demining organisations. With its mandate expiring, 89 percent of Bosnia and Herzegovina’s demining capacity and the entire capacity for the removal of explosive remnants of war outside registered mine suspected areas is set to be lost by the end of March.

The current stalemate represents a threat to the safe and secure environment for the citizens in a country where around 2 percent of the territory is still mine contaminated. EU Ambassador Sattler and Major General Trischak have flagged up the urgency of this matter with relevant authorities in the country. Following the nomination of a new Demining Commission by the BiH Minister of Civil Affairs Ankica Gudeljević, BiH Council of Ministers needs to move forward with the official appointment of the Commission and its members, in order to facilitate continuation of the Mine Action Strategy in line with national and international standards.

Having no commission in place also jeopardizes the execution of EU-funded demining projects worth €10 million and Bosnia and Herzegovina’s Mine Action Centre (BHMAC) would be unable to continue work with organisations not accredited by the Demining Commission.

EUFOR continues to stand ready to monitor mine clearing efforts in Bosnia and Herzegovina, furthermore, there is a sense of urgency due to the fact the demining season lasts from April to October subject to weather conditions.

EUFOR Public Affairs Office
HQ EUFOR, Camp Butmir, Sarajevo
Tel. +387 (0) 33 495 393
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.euforbih.org

European Union Press Office
Skenderija 3a, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 (0) 33 560 821
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.europa.ba


Zajednička izjava za medije: Manji kapaciteti za deminiranje su prijetnja za sigurnost građana u BiH
Potrebno je brzo djelovanje Vijeća ministara BiH za imenovanje nove Komisije za deminiranje, upozorili su šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Johann Sattler i komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak. Komisija za deminiranje je jedino tijelo u zemlji ovlašteno za akreditiranje i obnavljanje akreditacije organizacija za deminiranje. Po isteku mandata Komisije, 89 posto kapaciteta za deminiranje u BiH, kao i cjelokupni kapacitet za uklanjanje eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, koji nisu unutar registrovanih minski sumnjivih područja, bit će krajem marta stavljeno izvan funkcije.
Sadašnji zastoj je prijetnja sigurnom i stabilnom okruženju za građane ove zemlje čijih je oko 2 posto teritorije i dalje zagađeno minama. Ambasador Sattler i generalmajor Trischak su nadležnim vlastima u zemlji naglasili hitnost tog pitanja. Nakon što ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević predloži imena, Vijeće ministara BiH treba zvanično imenovati članove nove Komisije za deminiranje kako bi se omogućio nastavak primjene Strategije protivminskog djelovanja u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.
To što nema Komisije ugrožava i realizaciju deminerskih projekata vrijednih 10 miliona eura koje finansira Evropska unija, a Centar za deminiranje Bosne i Hercegovine (BHMAC) ne može nastaviti suradnju sa organizacijama koje nije akreditirala Komisija za deminiranje.
EUFOR je i nadalje spreman da prati aktivnosti čišćenja mina u Bosni i Hercegovini, pri čemu postoji i aspekt hitnosti zbog činjenice da zbog vremenskih uslova sezona deminiranja traje od aprila do oktobra.


Zajedničko priopćenje za medije: Manji kapaciteti za razminiranje su prijetnja za sigurnost građana u BiH
Potrebno je žurno djelovanje Vijeća ministara BiH za imenovanje novog Povjerenstva za razminiranje, upozorili su šef Delegacije EU u BiH i posebni predstavnik EU veleposlanik Johann Sattler i zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak. Povjerenstvo za razminiranje je jedino tijelo u zemlji ovlašteno za akreditiranje i obnavljanje akreditacije organizacija za razminiranje. Po isteku mandata Povjerenstva, 89 posto kapaciteta za razminiranje u BiH, kao i cjelokupni kapacitet za uklanjanje eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, koji nisu unutar registriranih minski sumnjivih područja, bit će krajem ožujka stavljeno izvan funkcije.
Sadašnji zastoj je ugroza sigurnom i stabilnom ozračju za građane ove zemlje čijih je oko 2 posto teritorije i dalje zagađeno minama. Veleposlanik Sattler i general-bojnik Trischak su nadležnim vlastima u zemlji naglasili žurnost tog pitanja. Nakon što ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević predloži imena, Vijeće ministara BiH treba zvanično imenovati članove novog Povjerenstva za razminiranje kako bi se omogućio nastavak primjene Strategije protuminskog djelovanja sukladno domaćim i međunarodnim standardima.
To što nema Povjerenstva ugrožava i realizaciju projekata razminiranja vrijednih 10 milijuna eura koje financira Europska unija, a Središte za razminiranje Bosne i Hercegovine (BHMAC) ne može nastaviti suradnju sa organizacijama koje nije akreditiralo Povjerenstvo za razminiranje.
EUFOR je i nadalje spreman pratiti aktivnosti čišćenja mina u Bosni i Hercegovini, pri čemu postoji i aspect žurnosti zbog činjenice da zbog vremenskih uvjeta sezona razminiranja traje od travnja do listopada.


Заједничко саопштење за медије: Мањи капацитети за деминирање су пријетња за безбједност грађана у БиХ
Потребно је брзо дјеловање Савјета министара БиХ за именовање нове Комисије за деминирање, упозорили су шеф Делегације ЕУ у БиХ и специјални представник ЕУ амбасадор Јохан Сатлер и командант ЕУФОР-а генерал-мајор Рајнхард Тришак. Комисија за деминирање је једино тијело у земљи овлаштено за акредитовање и обнављање акредитације организација за деминирање. По истеку мандата Комисије, 89 посто капацитета за деминирање у БиХ, као и цјелокупни капацитет за уклањање експлозивних средстава заосталих из рата, који нису унутар регистрованих мински сумњивих подручја, биће крајем марта стављено изван функције.
Садашњи застој је пријетња безбједном и стабилном окружењу за грађане ове земље, чијих је око 2 посто територије и даље загађено минама. Амбасадор Сатлер и генерал-мајор Тришак су надлежним властима у земљи нагласили хитност тог питања. Након што министарка цивилних послова БиХ Анкица Гудељевић предложи имена, Савјет министара БиХ треба званично да именује чланове нове Комисије за деминирање како би се омогућио наставак примјене Стратегије противминског дјеловања у складу са домаћим и међународним стандардима.
То што нема Комисије угрожава и реализацију деминерских пројеката вриједних 10 милиона евра које финансира Европска унија, а Центар за деминирање Босне и Херцеговине (БХМАЦ) не меже наставити сарадњу са организацијама које није акредитовала Комисија за деминирање.
ЕУФОР је и надаље спреман да прати активности чишћења мина у Босни и Херцеговини, при чему постоји и аспект хитности због чињенице да због временских услова сезона деминирања траје од априла до октобра.