Article Index

On Thursday the 14 January Major General Reinhard Trischak handed over authority for the mission to Major General Alexander Platzer at a Change of Command ceremony in Camp Butmir. The ceremony was chaired by the EU Operation Commander for EUFOR Althea, Lieutenant General Brice Houdet

Major General Trischak has led the EUFOR mission since June 2019 and ensured the operation’s continued support to a safe and secure environment in BiH. This includes supporting demining efforts and providing mine-risk education for risk groups; coordinating the disposal of weapons and ammunition left over from the war and creating safe storage conditions and conducting combined and collective training with the Armed Forces of BiH.

While EUFOR Operation Althea under his tenure successfully marked 15 years of cooperation for stability, security and progress in December 2019, the outbreak of the global COVD-19 pandemic in spring 2020 required exceptional skills and experience to maintain EUFOR’s operational readiness, test contingency plans and at the same time comply with strict preventative measures.

The outgoing EUFOR Commander Major General Trischak said:

“I am happy that the mission has shown resilience against the impact of the pandemic. EUFOR Althea’s presence still makes a difference and in its current composition is more than capable of meeting current and future challenges. The EU member states and non-EU troop contributors remain committed to EUFOR and I wish my successor Major General Platzer good fortune.”

Major General Platzer has previously served as Commander of the Joint Support Command and Chief Of Staff of the Land Forces Command within the Austrian Armed Forces. He has also served in International Peace Support Operations with the United Nations.

Major General Platzer said:

"It is a great honour for me to take command of the European Union’s military arm in Bosnia and Herzegovina. I will closely cooperate with the BiH authorities in order to proceed to an acceptable end-state within the UN Security Council Mandate and facilitate BiH’s European integration."

After a military parade and troop inspection Lieutenant General Houdet, the EU Operation Commander for EUFOR Althea, symbolically handed over the EUFOR flag from Major General Trischak to Major General Platzer. Major General Trischak was then presented with the European Union Common Security and Defence Policy Medal for Operation Althea. The Change of Command was attended by Minister of Defence of BiH, Dr Sifet Podžić, Minister of Security of BiH, Dr Selmo Cikotić, Minister of Civil Affairs of BiH, Ms Ankica Gudeljević, Head of the EU Delegation to BiH and EU Special Representative, H.E. Dr. Johann Sattler and the High Representative in BiH, H.E. Dr. Valentin Inzko.

Major General Trischak hands over EUFOR command

Photo gallery...

Further inquiry note/EUFOR PAO contact details.
Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0) 33 495 393
Mobile: 00387 (0) 61 219 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EUFOR Spokesperson: Captain Stephen Byrne
00387 (0) 3349 5216
00387 (0) 61 472 931
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Generalmajor Trischak predao dužnost komandanta EUFOR-a
Generalmajor Reinhard Trischak predao je na svečanosti primopredaje komandne dužnosti u četvrtak 14. januara 2021. nadležnost nad ovom misijom generalmajoru Alexandru Platzeru. Svečanost je predvodio operativni komandant Evropske unije za EUFOR-ovu operaciju Althea generalpukovnik Brice Houdet.
Generalmajor Trischak rukovodio je misijom EUFOR-a od juna 2019. godine i bio zadužen za neprekidnu podršku operacije sigurnom i stabilnom okruženju u BiH. To uključuje i podršku deminerskim naporima i izvođenje obuke o opasnostima od mina za rizične grupe, koordinaciju uklanjanja naoružanja i municije zaostalih iz rata i stvaranje bezbjednih skladišnih uslova te izvođenje kombinirane i kolektivne obuke sa OSBiH.
Nakon što je EUFOR-ova operacija Althea pod njegovim rukovođenjem uspješno u decembru 2019. obilježila 15 godina saradnje u osiguravanju stabilnosti, sigurnosti i napretka, izbijanje globalne pandemije COVID-19 u proljeće 2020. zahtijevalo je izuzetne vještine i iskustvo kako bi se održala operativna spremnost EUFOR-a, testirali krizni planovi i u isto vrijeme pridržavalo strogih preventivnih mjera.
Odlazeći komandant EUFOR-a generalmajor Trischak rekao je: „Sretan sam da se misija pokazala otpornom na uticaj pandemije. Prisustvo operacije EUFOR-a Althea i nadalje je značajno i njen trenutni sastav je više nego sposoban da odgovori na sadašnje i buduće izazove. Države članice EU i zemlje izvan EU koje sudjeluju u misiji ostaju posvećene EUFOR-u i ja želim sreću svome nasljedniku generalmajoru Platzeru.“ Generalmajor Platzer prethodno je služio kao komandant Zajedničke komande za podršku te načelnik štaba Komande Kopnenih snaga Oružanih snaga Austrije. Takođe je služio i u međunarodnim operacijama podrške miru Ujedinjenih nacija.
Generalmajor Platzer rekao je: “Velika mi je čast da preuzmem komandovanje vojnim elementom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Tijesno ću sarađivati sa vlastima BiH kako bi se napredovalo do prihvatljivog krajnjeg stanja u skladu sa mandatom Vijeća sigurnosti UN i omogućila evropska integracija Bosne i Hercegovine.“
Nakon što je izvršio smotru postrojenih snaga, generalpukovnik Houdet, operativni komandant Evropske unije za EUFOR-ovu operaciju Althea, izvršio je simboličnu primopredaju zastave EUFOR-a između generalmajora Trischaka i generalmajora Platzera. Generalmajoru Trischaku zatim je uručena medalja Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike za operaciju Althea. Svečanosti primopredaje dužnosti prisustvovali su ministar odbrane BiH dr. Sifet Podžić, ministar sigurnosti BiH dr. Selmo Cikotić, ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU dr. Johann Sattler i visoki predstavnik u BiH dr. Valentin Inzko.


General-bojnik Trischak predao dužnost zapovjednika EUFOR-a
General-bojnik Reinhard Trischak predao je na svečanosti primopredaje zapovjedne dužnosti u četvrtak 14. siječnja 2021. nadležnost nad ovom misijom general-bojniku Alexandru Platzeru. Svečanost je predvodio operativni zapovjednik Europske unije za EUFOR-ovu operaciju Althea general-pukovnik Brice Houdet.
General-bojnik Trischak rukovodio je misijom EUFOR-a od lipnja 2019. godine i bio zadužen za neprekidnu potporu operacije sigurnom i stabilnom okruženju u BiH. To uključuje i potporu naporima na razminiranju i izvođenje obuke o opasnostima od mina za rizične skupine, koordinaciju uklanjanja naoružanja i streljiva zaostalih iz rata i stvaranje sigurnih skladišnih uslova te izvođenje kombinirane i kolektivne obuke sa OSBiH.
Nakon što je EUFOR-ova operacija Althea pod njegovim rukovođenjem uspješno u prosincu 2019. obilježila 15 godina suradnje u osiguravanju stabilnosti, sigurnosti i napretka, izbijanje globalne pandemije COVID-19 u proljeće 2020. zahtijevalo je izuzetne vještine i iskustvo kako bi se održala operativna spremnost EUFOR-a, testirali krizni planovi i u isto vrijeme pridržavalo strogih preventivnih mjera. Odlazeći zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Trischak rekao je: „Sretan sam da se misija pokazala otpornom na utjecaj pandemije. Prisustvo operacije EUFOR-a Althea i nadalje je značajno i njen trenutačni sastav je više nego sposoban da odgovori na sadašnje i buduće izazove. Države članice EU i zemlje izvan EU koje sudjeluju u misiji ostaju posvećene EUFOR-u i ja želim sreću svome nasljedniku general-bojniku Platzeru.“
General-bojnik Platzer prethodno je služio kao zapovjednik Zajedničkog zapovjedništva za potporu te načelnik stožera Zapovjedništva Kopnenih snaga Oružanih snaga Austrije. Također je služio i u međunarodnim operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.
General-bojnik Platzer rekao je: “Velika mi je čast preuzeti zapovijedanje vojnim elementom Europske unije u Bosni i Hercegovini. Tijesno ću surađivati sa vlastima BiH kako bi se napredovalo do prihvatljivog krajnjeg stanja sukladno mandatu Vijeća sigurnosti UN i omogućila europska integracija Bosne i Hercegovine.“
Nakon što je izvršio smotru postrojenih snaga, general-pukovnik Houdet, operativni zapovjednik Europske unije za EUFOR-ovu operaciju Althea, izvršio je simboličnu primopredaju zastave EUFOR-a između general-bojnika Trischaka i general-bojnika Platzera. General-bojniku Trischaku zatim je uručena medalja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike za operaciju Althea. Svečanosti primopredaje dužnosti nazočili su ministar obrane BiH dr. Sifet Podžić, ministar sigurnosti BiH dr. Selmo Cikotić, ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU dr. Johann Sattler i visoki predstavnik u BiH dr. Valentin Inzko.


Генерал-мајор Тришак предао дужност команданта ЕУФОР-а
Генерал-мајор Рајнхард Тришак предао је на свечаности примопредаје командне дужности у четвртак 14. јануара 2021. надлежност над овом мисијом генерал-мајору Александру Плацеру. Свечаност је предводио оперативни командант Европске уније за ЕУФОР-ову операцију Алтеа генерал-пуковник Брис Уде.
Генерал-мајор Тришак руководио је мисијом ЕУФОР-а од јуна 2019. године и био задужен за непрекидну подршку операције безбједном и стабилном окружењу у БиХ. То укључује и подршку деминерским напорима и извођење обуке о опасностима од мина за ризичне групе, координацију уклањања наоружања и муниције заосталих из рата и стварање безбједних складишних услова те извођење комбиноване и колективне обуке са ОСБиХ.
Након што је ЕУФОР-ова операција Алтеа под његовим руковођењем успјешно у децембру 2019. обиљежила 15 година сарадње у обезбјеђивању стабилности, безбједности и напретка, избијање глобалне пандемије КОВИД-19 у прољеће 2020. захтијевало је изузетне вјештине и искуство како би се одржала оперативна спремност ЕУФОР-а, тестирали кризни планови и у исто вријеме придржавало строгих превентивних мјера.
Одлазећи командант ЕУФОР-а генерал-мајор Тришак рекао је: „Сретан сам да се мисија показала отпорном на утицај пандемије. Присуство операције ЕУФОР-а Алтеа и надаље је значајно и њен тренутни састав је више него способан да одговори на садашње и будуће изазове. Државе чланице ЕУ и земље изван ЕУ које учествују у мисији остају посвећене ЕУФОР-у и ја желим срећу своме насљеднику генерал-мајору Плацеру.“ Генерал-мајор Плацер претходно је служио као командант Заједничке команде за подршку те начелник штаба Команде Копнених снага Оружаних снага Аустрије. Такође је служио и у међународним операцијама подршке миру Уједињених нација.
Генерал-мајор Плацер рекао је: “Велика ми је част да преузмем командовање војним елементом Европске уније у Босни и Херцеговини. Тијесно ћу сарађивати са властима БиХ како би се напредовало до прихватљивог крајњег стања у складу са мандатом Савјета безбједности УН и омогућила европска интеграција Босне и Херцеговине.“
Након што је извршио смотру постројених снага, генерал-пуковник Уде, оперативни командант Европске уније за ЕУФОР-ову операцију Алтеа, извршио је симболичну примопредају заставе ЕУФОР-а између генерал-мајора Тришака и генерал-мајора Плацера. Генерал-мајору Тришаку затим је уручена медаља Заједничке безбједносне и одбрамбене политике за операцију Алтеа. Свечаности примопредаје дужности присуствовали су министар одбране БиХ др Сифет Поџић, министар безбједности БиХ др Селмо Цикотић, министрица цивилних послова БиХ Анкица Гудељевић, шеф Делегације ЕУ у БиХ и специјални представник ЕУ др Јохан Сатлер и високи представник у БиХ др Валентин Инцко.