Article Index

Today at EUFOR BiH HQ in Camp BUTMIR, a ceremony took place to mark the successful achievement of Initial Operational Capability (IOC) by approximately 500 troops of EUFOR’s Intermediate Reserve consisting of four companies from Austria, Bulgaria, Romania and Slovakia. This IOC ceremony marked the successful completion of two weeks of intensive preparation and training, so that these troops are now operationally ready to support EUFORS’s BiH security partners in maintaining a safe and secure environment for all citizens.

The Ceremony was attended by the Chair of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, Mr. Željko KOMŠIĆ, as well as a number of local and international dignitaries. From today, all six of EUFOR manoeuvre companies will commence patrols to enhance EUFOR’s visibility nationally and strengthen EUFOR’s connection with local authorities and citizens. Their presence clearly demonstrates the EU’s commitment to Bosnia and Herzegovina.

The parade was addressed by COM EUFOR, Major General Anton WESSELY and the EU Special Representative in Bosnia and Herzegovina, Mr. Johann SATTLER. In his address, Major General WESSELY outlined the rationale behind the decision to activate this element of the EUFOR Reserve. He outlined that EUFOR’s assessment is that there is currently no threat to the safe and secure environment that would require EUFOR’s support. As a prudent and precautionary measure, in light of the deteriorating of the international security situation, it was decided to activate these reserve forces in order to be prepared for all contingencies.

Major General WESSELY acknowledged the commitment of the International community to BiH and in particular, EUFOR’s troop contributing nations. He reiterated his belief that the deployment of the reserve forces would serve as an additional means to enhance and strengthen EUFOR’s partnership with BiH’s institutions and citizens.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0) 33 495 393
Mobile: 00387 (0) 61 219 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spokesperson: Capt Seamus Shannon
00387 (0) 3349 5216
00387 (0) 61 472 931
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EUFOR Reserve - Initial Operational Capability Ceremony

Photo gallery...


Ceremonija obilježavanja dostizanja inicijalnog operativnog kapaciteta
Danas je u Glavnoj komandi EUFOR-a u BiH, baza Butmir, održana ceremonija kojom je obilježeno uspješno dostizanje inicijalnog operativnog kapaciteta od strane oko 500 vojnika EUFOR-ovih rezervnih snaga koje čine četiri čete iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Ovom ceremonijom označen je uspješan završetak dvosedmičnih intenzivnih priprema i obuke, nakon kojih su ove snage operativno spremne da EUFOR-ovim partnerima iz oblasti sigurnosti pruže podršku u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane. Ceremoniji je prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine g. Željko KOMŠIĆ, kao i brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Od danas, svih šest manevarskih četa EUFOR-a započet će sa patroliranjem kako bi povećali vidljivost prisustva EUFOR-a u cijeloj državi, istovremeno jačajući vezu EUFOR-a sa lokalnim vlastima i građanima. Njihovo prisustvo jasno pokazuje posvećenost Evropske unije Bosni i Hercegovini.
Prisutnima su se obratili komandant EUFOR-a generalmajor Anton WESSELY i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini g. Johann SATTLER. U svom obraćanju, generalmajor WESSELY obrazložio je zašto je odlučeno da se izvrši aktiviranje ovog elementa rezervnih snaga EUFOR-a. Rekao je da je procjena EUFOR-a da trenutno ne postoji prijetnja po sigurno i stabilno okruženje zbog koje bi bio potreban angažman EUFOR-a. Kao razborita mjera iz predostrožnosti, u svjetlu pogoršane međunarodne sigurnosne situacije, odlučeno je da se aktiviraju ove rezervne snage kako bi se ostvarila spremnost za sve nepredviđene situacije. Generalmajor WESSELY pozdravio je posvećenost međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini, a posebno država koje učestvuju u misiji EUFOR-a. Ponovio je svoje uvjerenje da će raspoređivanje rezervnih snaga predstavljati dodatno sredstvo da se unaprijedi i ojača partnerstvo EUFOR-a sa institucijama i građanima BiH.


Ceremonija obilježavanja dostizanja inicijalnog operativnog kapaciteta
Danas je u Glavnom zapovjedništvu EUFOR-a u BiH, baza Butmir, održana ceremonija kojom je obilježeno uspješno dostizanje inicijalnog operativnog kapaciteta od strane oko 500 vojnika EUFOR-ovih pričuvnih snaga koje čine četiri satnije iz Austrije, Bugarske, Rumunjske i Slovačke. Ovom ceremonijom označen je uspješan završetak dvotjednih intenzivnih priprema i obuke, nakon kojih su ove snage operativno spremne da EUFOR-ovim partnerima iz oblasti sigurnosti pruže potporu u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane. Ceremoniji je nazočio predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine g. Željko KOMŠIĆ, kao i brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Od danas, svih šest manevarskih satnija EUFOR-a započet će sa ophodnjama kako bi povećali vidljivost prisustva EUFOR-a u cijeloj državi, istovremeno jačajući vezu EUFOR-a sa lokalnim vlastima i građanima. Njihovo prisustvo jasno pokazuje posvećenost Europske unije Bosni i Hercegovini.
Prisutnima su se obratili zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Anton WESSELY i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini g. Johann SATTLER. U svom obraćanju, general-bojnik WESSELY obrazložio je zašto je odlučeno da se izvrši aktiviranje ovog elementa pričuvnih snaga EUFOR-a. Rekao je da je procjena EUFOR-a da trenutačno ne postoji prijetnja po sigurno i stabilno okruženje zbog koje bi bio potreban angažman EUFOR-a. Kao razborita mjera iz predostrožnosti, u svjetlu pogoršane međunarodne sigurnosne situacije, odlučeno je da se aktiviraju ove pričuvne snage kako bi se ostvarila spremnost za sve nepredviđene situacije. General-bojnik WESSELY pozdravio je posvećenost međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini, a posebno država koje učestvuju u misiji EUFOR-a. Ponovio je svoje uvjerenje da će raspoređivanje pričuvnih snaga predstavljati dodatno sredstvo da se unaprijedi i ojača partnerstvo EUFOR-a sa institucijama i građanima BiH.


Церемонија обиљежавања достизања иницијалног оперативног капацитета
Данас је у Главној команди ЕУФОР-а у БиХ, база Бутмир, одржана церемонија којом је обиљежено успјешно достизање иницијалног оперативног капацитета од стране око 500 војника ЕУФОР-ових резервних снага које чине четири чете из Аустрије, Бугарске, Румуније и Словачке. Овом церемонијом означен је успјешан завршетак двоседмичних интензивних припрема и обуке, након којих су ове снаге оперативно спремне да ЕУФОР-овим партнерима из области безбједности пруже подршку у одржавању безбједног и стабилног окружења за све грађане. Церемонији је присуствовао предсједавајући Предсједништва Босне и Херцеговине г. Жељко КОМШИЋ, као и бројни домаћи и међународни званичници. Од данас, свих шест маневарских чета ЕУФОР-а започеће са патролирањем како би повећали видљивост присуства ЕУФОР-а у цијелој држави, истовремено јачајући везу ЕУФОР-а са локалним властима и грађанима. Њихово присуство јасно показује посвећеност Европске уније Босни и Херцеговини.
Присутнима су се обратили командант ЕУФОР-а генерал-мајор Антон ВЕСЕЛИ и специјални представник Европске уније у Босни и Херцеговини г. Јохан САТЛЕР. У свом обраћању, генерал-мајор ВЕСЕЛИ образложио је зашто је одлучено да се изврши активирање овог елемента резервних снага ЕУФОР-а. Рекао је да је процјена ЕУФОР-а да тренутно не постоји пријетња по безбједно и стабилно окружење због које би био потребан ангажман ЕУФОР-а. Као разборита мјера из предострожности, у свјетлу погоршане међународне безбједносне ситуације, одлучено је да се активирају ове резервне снаге како би се остварила спремност за све непредвиђене ситуације. Генерал-мајор ВЕСЕЛИ поздравио је посвећеност међународне заједнице Босни и Херцеговини, а посебно држава које учествују у мисији ЕУФОР-а. Поновио је своје увјерење да ће распоређивање резервних снага представљати додатно средство да се унаприједи и ојача партнерство ЕУФОР-а са институцијама и грађанима БиХ.

Latest video