Article Index

0n 22-23 April 2020, EUFOR extends its preventative testing series for COVID-19 to include deployed elements around BiH. These tests are purely a preventive measure, to survey the health of EUFOR’s deployed elements and exclude any risk to local communities. There have been no indications that any deployed personnel have displayed symptoms at any time.

Medical teams from Austria will be conducting the tests at EUFOR facilities in locations including Banja Luka, Tuzla and Novo Sarajevo. The teams will travel by road and aircraft in order to reach the deployed locations.

Local residents may see personnel wearing full body personal protective equipment; this is nothing to be afraid of. It is standard protocol for medical professionals to wear this type of equipment when performing this type of procedure. There is no risk to local communities in performing these tests.

Conducting an antibody test

Conducting an antibody test

This represents the next logical step in EUFOR’s testing series, to extend EUFOR’s duty of care to its deployed personnel and the communities they serve. Previous testing had focused on the main body of EUFOR personnel at Camp Butmir, Sarajevo.

Conducting a COVID-19 test

Conducting a COVID-19 test


EUFOR preventivna testiranja proširuje i na svoje elemente raspoređene širom BiH
Dana 22. i 23. aprila 2020. g. EUFOR će svoju seriju preventivnih testiranja na COVID-19 proširiti tako da u njih uključi i svoje elemente koji su raspoređeni širom BiH. Ova testiranja predstavljaju isključivo preventivnu mjeru kojom se provjerava zdravstveno stanje raspoređenih elemenata EUFOR-a i time eliminira bilo kakva opasnost po lokalne zajednice. Nema naznaka da je bilo ko od osoblja raspoređenog širom BiH do sada imao bilo kakve simptome.
Medicinski timovi iz Austrije provodit će testiranja u objektima EUFOR-a na lokacijama među kojima su Banja Luka, Tuzla i Novo Sarajevo. Timovi će do lokacija raspoređivanja dolaziti kopnenim i zračnim putem.
Lokalno stanovništvo može primijetiti osoblje koje nosi ličnu zaštitnu opremu za cijelo tijelo, ali to nije nikakav razlog za strah. Prema standardnom protokolu za zdravstvene radnike ovakva oprema nosi se kod izvođenja ove vrste procedure. Prilikom izvođenja testova ne javlja se nikakva opasnost po lokalne zajednice.
Ovo predstavlja sljedeći logičan korak u EUFOR-ovoj seriji provođenja testova, da se dužna pažnja EUFOR-a posveti i raspoređenom osoblju i zajednicama u kojima ono služi. Tokom prethodnih testiranja težište je bilo na glavnini osoblja EUFOR-a koje je smješteno u bazi Butmir u Sarajevu.


EUFOR preventivna testiranja proširuje i na svoje elemente raspoređene diljem BiH 
Dana 22. i 23. travnja 2020. g. EUFOR će svoju seriju preventivnih testiranja na COVID-19 proširiti tako da u njih uključi i svoje elemente koji su raspoređeni diljem BiH. Ova testiranja predstavljaju isključivo preventivnu mjeru kojom se provjerava zdravstveno stanje raspoređenih elemenata EUFOR-a i time eliminira bilo kakva opasnost po lokalne zajednice. Nema naznaka da je bilo tko od osoblja raspoređenog diljem BiH do sada imao bilo kakve simptome.
Medicinski timovi iz Austrije provodit će testiranja u objektima EUFOR-a na lokacijama među kojima su Banja Luka, Tuzla i Novo Sarajevo. Timovi će do lokacija raspoređivanja dolaziti kopnenim i zračnim putem.
Lokalno stanovništvo može primijetiti osoblje koje nosi osobnu zaštitnu opremu za cijelo tijelo, ali to nije nikakav razlog za strah. Prema standardnom protokolu za zdravstvene radnike ovakva oprema nosi se kod izvođenja ove vrste procedure. Prilikom izvođenja testova ne javlja se nikakva opasnost po lokalne zajednice.
Ovo predstavlja sljedeći logičan korak u EUFOR-ovoj seriji provođenja testova, da se dužna pažnja EUFOR-a posveti i raspoređenom osoblju i zajednicama u kojima ono služi. Tokom prethodnih testiranja težište je bilo na glavnini osoblja EUFOR-a koje je smješteno u bazi Butmir u Sarajevu.


ЕУФОР превентивна тестирања проширује и на своје елементе распоређене широм БиХ
Дана 22. и 23. априла 2020. г. ЕУФОР ће своју серију превентивних тестирања на ЦОВИД-19 проширити тако да у њих укључи и своје елементе који су распоређени широм БиХ. Ова тестирања представљају искључиво превентивну мјеру којом се провјерава здравствено стање распоређених елемената ЕУФОР-а и тиме елиминише било каква опасност по локалне заједнице. Нема назнака да је било ко од особља распоређеног широм БиХ до сада имао било какве симптоме.
Медицински тимови из Аустрије проводиће тестирања у објектима ЕУФОР-а на локацијама међу којима су Бања Лука, Тузла и Ново Сарајево. Тимови ће до локација распоређивања долазити копненим и ваздушним путем.
Локално становништво може примијетити особље које носи личну заштитну опрему за цијело тијело, али то није никакав разлог за страх. Према стандардном протоколу за здравствене раднике оваква опрема носи се код извођења ове врсте процедуре. Приликом извођења тестова не јавља се никаква опасност по локалне заједнице.
Ово представља сљедећи логичан корак у ЕУФОР-овој серији провођења тестова, да се дужна пажња ЕУФОР-а посвети и распоређеном особљу и заједницама у којима оно служи. Током претходних тестирања тежиште је било на главнини особља ЕУФОР-а које је смјештено у бази Бутмир у Сарајеву.

Latest video