Article Index

Exercise Quick Response 2019 was completed today, successfully demonstrating that EUFOR in cooperation with its contributing nations are able to conduct large scale Peace Support Operations should it be required.

Elements of the Reserve Forces along with EUFOR’s permanent in-theatre troops, the AFBiH and Law Enforcement Agencies successfully conducted training and completed tasks injected by the Exercise Control Team. With the increased number of troops in-theatre, AFBiH, EUFOR and the contributing nations were able to complete the large scale scenarios requested of them, concurrently all across BiH. Exercise Quick Response 2019 decisively proves that EUFOR along with our comrades from AFBiH, the Law Enforcement Agencies and our Reserves are at all times ready and able to respond quickly and effectively to any potential threat to the Safe and Secure Environment.

During the Distinguished Visitors Day, representatives from AFBiH, EUSR and Ambassadors of the troop contributing nations as well as other VIP’s witnessed a dynamic display showcasing elements of the training completed during the exercise. The guests were able to watch EUFOR’s Multinational Battalion supplemented by the reserve forces as well as the Armed Forces BiH and SIPA, carry out an evacuation drill, riot control, checkpoint set-up and a helicopter medical evacuation via winch.

After the dynamic display COMEUFOR Major General Reinhard Trischak said: “If I was to pick my two highlights from Exercise Quick Response 2019 the first would have to be how quickly and smoothly the reserve forces selected for this exercise were able to get into the country and integrate within EUFOR. Through a combination of strategic air lift and road transport we increased the abilities of our force extremely rapidly. My second highlight has been the professionalism that has been shown by the AFBiH and the law enforcement agencies during their involvement in the exercise. The cooperation we have seen here fills me with confidence that together we have demonstrated the commitment and ability to ensure the safe and secure environment.”

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 20 nations. Its primary role is to support BiH efforts to maintain a safe and secure environment, whilst providing support to the overall EU comprehensive strategy for BiH.

EUFOR completes successful Exercise Quick Response 2019

Photo gallery...


EUFOR završio uspješnu vježbu Brzi odgovor 2019
Vježba Brzi odgovor 2019 završena je danas, uspješno demonstrirajući da je EUFOR sposoban da u saradnji sa državama članicama misije izvede obimne operacije podrške miru, ukoliko bi za tim bilo potrebe.
Elementi rezervnih snaga, zajedno sa EUFOR-ovim snagama koje su stalno stacionirane u zemlji, Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona uspješno su izveli obuku i izvršili zadatke koje je izdavao tim za kontrolu vježbe. Sa povećanim brojem pripadnika u području djelovanja, OS BiH, EUFOR i pripadnici iz država članica misije izvršili su zadatke iz scenarija koji si bili stavljeni pred njih, širom Bosne i Hercegovine. Vježba Brzi odgovor 2019 je čvrst dokaz da je EUFOR, zajedno sa svojim kolegama iz OS BiH, agencija za provođenje zakona i naših rezervnih snaga, spreman u bilo koje vrijeme i sposoban brzo i učinkovito odgovoriti na svaku potencijalnu prijetnju sigurnom i stabilnom okruženju.
Tokom dana posjete visokih zvanica, predstavnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ureda Specijalnog predstavnika Evropske Unije, ambasadori država članica misije, kao i druge visoke zvanice, prisustvovali su metodsko-pokaznoj vježbi koja je predstavila elemente obuke koji su provježbavani tokom vježbe. Gosti su vidjeli EUFOR-ov multinacionalni bataljon koji je, pojačan rezervnim snagama, pripadnicima OSBiH i SIPA, izvršio elemente evakuacije, kontrole nereda, uspostavljanja kontrolne tačke i medicinsku evakuaciju uz pomoć helikoptera i dizalice.
Nakon metodsko-pokazne vježbe, generalmajor Reinhard Trischak, komandant EUFOR-a, izjavio je sljedeće: „Ukoliko bih morao izabrati dvije stvari iz vježbe Brzi odgovor 2019, prva bi bila to kako su brzo i bez problema rezervne snage izabrane za ovu vježbu stigle u državu i izvršile integraciju sa EUFOR-om. Kroz kombinaciju strateškog zračnog transporta i kopnenog transporta, povećali smo sposobnosti naših snaga vrlo brzo. Druga stvar je profesionalizam iskazan od Oružanih snaga BiH i agencija za provođenje zakona tokom učešća u vježbi. Saradnja koju smo ovde vidjeli pruža mi uvjerenje da smo zajedno demonstrirali posvećenost i sposobnost da osiguramo sigurno i stabilno okruženje.“
EUFOR-ova operacija Althea uključuje vojnike iz dvadeset zemalja. Primarna uloga EUFOR-a je podržati napore Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, istovremeno pomažući sveobuhvatnu strategiju Evropske Unije prema Bosni i Hercegovini.


EUFOR završio uspješnu vježbu Brzi odgovor 2019
Vježba Brzi odgovor 2019 završena je danas, uspješno demonstrirajući da je EUFOR sposoban da u suradnji sa državama članicama misije izvede obimne operacije potpore miru, ukoliko bi za tim bilo potrebe.
Elementi rezervnih snaga, zajedno sa EUFOR-ovim snagama koje su stalno stacionirane u zemlji, Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona uspješno su izveli obuku i izvršili zadaće koje je izdavao tim za kontrolu vježbe. Sa povećanim brojem pripadnika u području djelovanja, OS BiH, EUFOR i pripadnici iz država članica misije izvršili su zadaće iz scenarija koji su bili stavljeni pred njih, širom Bosne i Hercegovine. Vježba Brzi odgovor 2019 je čvrst dokaz da je EUFOR, zajedno sa svojim kolegama iz OS BiH, agencija za provođenje zakona i naših rezervnih snaga, spreman u bilo koje vrijeme i sposoban brzo i učinkovito odgovoriti na svaku potencijalnu prijetnju sigurnom i stabilnom okruženju.
Tokom dana posjete visokih zvanica, predstavnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ureda Specijalnog predstavnika Evropske Unije, ambasadori država članica misije, kao i druge visoke zvanice, prisustvovali su metodsko-pokaznoj vježbi koja je predstavila elemente obuke koji su provježbavani tokom vježbe. Gosti su vidjeli EUFOR-ov multinacionalni bataljon koji je, pojačan rezervnim snagama, pripadnicima OSBiH i SIPA, izvršio elemente evakuacije, kontrole nereda, uspostavljanja kontrolne tačke i medicinsku evakuaciju uz pomoć helikoptera i dizalice.
Nakon metodsko-pokazne vježbe, general-bojnik Reinhard Trischak, zapovjednik EUFOR-a, izjavio je sljedeće: „Ukoliko bih morao izabrati dvije stvari iz vježbe Brzi odgovor 2019, prva bi bila to kako su brzo i bez problema rezervne snage izabrane za ovu vježbu stigle u državu i izvršile integraciju sa EUFOR-om. Kroz kombinaciju strateškog zračnog transporta i kopnenog transporta, povećali smo sposobnosti naših snaga vrlo brzo. Druga stvar je profesionalizam iskazan od Oružanih snaga BiH i agencija za provođenje zakona tokom učešća u vježbi. Suradnja koju smo ovde vidjeli pruža mi uvjerenje da smo zajedno demonstrirali posvećenost i sposobnost da osiguramo sigurno i stabilno okruženje.“
EUFOR-ova operacija Althea uključuje vojnike iz dvadeset zemalja. Primarna uloga EUFOR-a je podržati napore Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, istovremeno pomažući sveobuhvatnu strategiju Evropske Unije prema Bosni i Hercegovini.


ЕУФОР завршио успјешну вјежбу Брзи одговор 2019
Вјежба Брзи одговор 2019 завршена је данас, успјешно демонстрирајући да је ЕУФОР способан да у сарадњи са државама чланицама мисије изведе обимне операције подршке миру, уколико би за тим било потребе.
Елементи резервних снага, заједно са ЕУФОР-овим снагама које су стално стациониране у земљи, Оружаним снагама БиХ и агенцијама за спровођенје закона успјешно су извели обуку и извршили задатке које је издавао тим за контролу вјежбе. Са повећаним бројем припадника у подручју дјеловања, ОС БиХ, ЕУФОР и припадници из држава чланица мисије извршили су задатке из сценарија који си били стављени пред њих, широм Босне и Херцеговине. Вјежба Брзи одговор 2019 је чврст доказ да је ЕУФОР, заједно са својим колегама из ОСБиХ, агенција за спровођење закона и наших резервних снага, спреман у било које вријеме и способан брзо и учинковито одговорити на сваку потенцијалну пријетњу сигурном и стабилном окружењу.
Током дана посјете високих званица, представници ОС БиХ, Уреда Специјалног представника Европске Уније, амбасадори држава чланица мисије, као и друге високе званице, присустовали су методско-показној вјежби која је представила елементе обуке који су провјежбани током вјежбе. Гости су видјели ЕУФОР-ов мултинационални батаљон који је, појачан резервним снагама, припадницима ОС БиХ и СИПА-е, извршио елементе евакуације, контроле нереда, успостављање контролне тачке и медицинску евакуацију уз помоћ хеликоптера и дизалице.
Након методско-показне вјежбе, генерал-мајор Реинхард Трисцхак, командант ЕУФОР-а, изјавио је сљедеће: „Уколико бих мора изабрати двије ствари из вјежбе Брзи одговор 2019, прва би била то како су брзо и без проблема резервне снаге изабране за ову вјежбу стигле у државу и извршиле интеграцију са ЕУФОР-ом. Кроз комбинацију стратешког зрачног транспорта и копненог транспорта, повећали смо способности наших снага брло брзо. Друга ствар је професионализам исказан од Оружаних снага БИХ-е и агенција за спровођење закона током учешћа у вјежби. Сарадња коју смо овде видјели пружа ми увјерење да смо заједно демонстрирали посвећеност и способност да осигурамо сигурно и стабилно окружење.“
ЕУФОР-ова операција Алтхеа укључује војнике из двадесет земаља. Примарна улога ЕУФОР-а је подржати напоре Босне и Херцеговине у одржавању сигурног и стабилног окружења, истовремено помажући свеобухватну стратегију Европске Уније према Босни и Херцеговини.

Latest video