Article Index

On Monday 23 September the first Antonov 124 flight arrived at Sarajevo International Airport bringing in troops and equipment for EUFOR’s largest annual exercise, Quick Response 19 (QR19).

This exercise is the annual test of EUFOR’s capability to rapidly reinforce its troops in BiH with part of its reserve forces which are held at high-readiness in partner nations. Quick Response 19 will take place in locations all over BiH between the 7-11 October in cooperation with BiH authorities.

EUFOR’s spokesperson, Lt Cdr Tim Leckey, said;

“This long standing annual exercise demonstrates to all the people of BiH the commitment that EUFOR has to helping maintain a peaceful environment. It is also an excellent opportunity for EUFOR to strengthen the close relationship we share with the Armed Forces BiH and Law Enforcement Agencies as we work together to deal with a broad range of exercise scenarios.”

EUFOR’s Multinational Battalion (MNBN) has been working closely with the Armed Forces BiH (AFBiH) and Law Enforcement Agencies (LEAs), completing combined training and sharing skills and experiences which will be demonstrated during the exercise. Personnel from EUFOR’s MNBN, AFBiH and LEAs will be joined by part of EUFOR’s reserve contingent, who are arriving from Austria, Bulgaria, Greece, Romania and the United Kingdom.

Exercise Quick Response 19 will allow EUFOR Headquarters to exercise command and control in a large scale exercise and giving the troops the opportunity to expand their knowledge and experience of peace support operations.

Troops and equipment arrive for EUFOR’s Exercise Quick Response 19

Photo gallery...


Dolazak osoblja i opreme za vježbu EUFOR-a „Brzi odgovor 19“
U ponedjeljak, 23. septembra, prvim letom Antonova 124 na Međunarodni aerodrom Sarajevo stigli su osoblje i oprema za najveću godišnju vježbu EUFOR-a „Brzi odgovor 19“.
Ova vježba predstavlja godišnju provjeru sposobnosti EUFOR-a da brzo pojača svoje snage u BiH, koristeći dio svojih rezervnih snaga koje se u stanju visoke spremnosti nalaze u partnerskim državama. „Brzi odgovor 19“ će se održati u suradnji sa vlastima BiH na lokacijama širom BiH od 7. do 11. oktobra 2019. g. Glasnogovornik EUFOR-a kapetan korvete Tim Leckey rekao je: „Ova već uobičajena godišnja vježba pokazuje svim građanima BiH posvećenost EUFOR-a pružanju pomoći u održavanju mirnog okruženja. Ona je također odlična mogućnost za EUFOR da ojača svoju blisku suradnju sa Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona, budući da u raznim scenarijima vježbe djelujemo zajednički.“
Multinacionalni bataljon EUFOR-a blisko surađuje sa Oružanim snagama BiH (OS BiH) i agencijama za provođenje zakona, provodi zajedničku obuku i razmjenjuje vještine i iskustva koji će biti demonstrirani tokom vježbe. Pripadnicima Multinacionalnog bataljona EUFOR-a, OS BiH i agencija za provođenje zakona će se pridružiti dio rezervnog kontingenta EUFOR-a iz Austrije, Bugarske, Grčke, Rumunije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Vježba „Brzi odgovor 19“ će omogućiti Glavnoj komandi EUFOR-a uvježbavanje komandovanja i kontrole u jednoj velikoj vježbi. Snage će imati mogućnost da prošire znanja i steknu nova iskustva u zadacima koji se provode u operacijama podrške miru, kao što su patroliranje, pratnja, konvoji, medicinska evakuacija, izvlačenje i evakuacija.


Dolazak osoblja i opreme za vježbu EUFOR-a „Žurni odgovor 19“
U ponedjeljak, 23. rujna, prvim letom Antonova 124 na Međunarodni aerodrom Sarajevo stigli su osoblje i oprema za najveću godišnju vježbu EUFOR-a „Žurni odgovor 19“.
Ova vježba predstavlja godišnju provjeru sposobnosti EUFOR-a da brzo pojača svoje snage u BiH, koristeći dio svojih pričuvnih snaga koje se u stanju visoke pripravnosti nalaze u partnerskim državama. „Žurni odgovor 19“ održat će se u suradnji s vlastima BiH na lokacijama širom BiH od 7. do 11. listopada 2019. g. Glasnogovornik EUFOR-a kapetan korvete Tim Leckey rekao je: „Ova već uobičajena godišnja vježba pokazuje svim građanima BiH posvećenost EUFOR-a pružanju potpore u održavanju mirnog okruženja. Ona je također odlična mogućnost za EUFOR da ojača svoju blisku suradnju s Oružanim snagama BiH i agencijama za provedbu zakona, budući da u raznim scenarijima vježbe djelujemo zajednički.“
Višenacionalna bojna EUFOR-a blisko surađuje s Oružanim snagama BiH (OS BiH) i agencijama za provedbu zakona, provodi zajedničku obuku i razmjenjuje vještine i iskustva koji će biti demonstrirani tijekom vježbe. Pripadnicima Višenacionalne bojne EUFOR-a, OS BiH i agencija za provedbu zakona pridružit će se dio pričuvnog kontingenta EUFOR-a iz Austrije, Bugarske, Grčke, Rumunije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Vježba „Brzi odgovor 19“ omogućit će Glavnom zapovjedništvu EUFOR-a uvježbavanje zapovijedanja i nadzora u jednoj velikoj vježbi. Snage će imati mogućnost da prošire znanja i steknu nova iskustva u zadaćama koje se provode u operacijama potpore miru, kao što su ophodnje, pratnja, konvoji, medicinska evakuacija, izvlačenje i evakuacija.


Долазак особља и опреме за вјежбу ЕУФОР-а „Брзи одговор 19“
У понедјељак, 23. септембра, првим летом Антонова 124 на Међународни аеродром Сарајево стигли су особље и опрема за највећу годишњу вјежбу ЕУФОР-а „Брзи одговор 19“.
Ова вјежба представља годишњу провјеру способности ЕУФОР-а да брзо појача своје снаге у БиХ, користећи дио својих резервних снага које се у стању високе спремности налазе у партнерским државама. „Брзи одговор 19“ ће се одржати у сарадњи са властима БиХ на локацијама широм БиХ од 7. до 11. октобра 2019. г. Портпарол ЕУФОР-а капетан корвете Тим Леки рекао је: „Ова већ уобичајена годишња вјежба показује свим грађанима БиХ посвећеност ЕУФОР-а пружању помоћи у одржавању мирног окружења. Она је такође одлична могућност за ЕУФОР да ојача своју блиску сарадњу са Оружаним снагама БиХ и агенцијама за провођење закона, будући да у разним сценаријима вјежбе дјелујемо заједнички.“
Мултинационални батаљон ЕУФОР-а блиско сарађује са Оружаним снагама БиХ (ОС БиХ) и агенцијама за провођење закона, проводи заједничку обуку и размјењује вјештине и искуства који ће бити демонстрирани током вјежбе. Припадницима Мултинационалног батаљона ЕУФОР-а, ОС БиХ и агенција за провођење закона ће се придружити дио резервног контингента ЕУФОР-а из Аустрије, Бугарске, Грчке, Румуније и Уједињеног Краљевства.
Вјежба „Брзи одговор 19“ ће омогућити Главној команди ЕУФОР-а увјежбавање командовања и контроле у једној великој вјежби. Снаге ће имати могућност да прошире знања и стекну нова искуства у задацима који се проводе у операцијама подршке миру, као што су патролирање, пратња, конвоји, медицинска евакуација, извлачење и евакуација.

Latest video