Article Index

U periodu od 6. do 7. studenog 2013. g., održana je 7. zajednička inženjerijska konferencija EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u GZ EUFOR-a u bazi Butmir. Cilj konferencije je bio da se utvrde i dogovore polazne osnove koje su potrebite Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za napredak u postizanju interoperabilnosti inženjerije i izradu samoodrživog programa za obuku inženjerije.

Na konferenciji su bili timovi iz Odjela GZ EUFOR-a za osposobljavanje i obuku i predstavnici OS BiH, uključujući stručnjake iz Zajedničkog stožera, Operativnog zapovjedništva, Brigade taktičke potpore i Inženjerijske bojne.
Ova konferencija je dio širih aktivnosti Odjela EUFOR-a za osposobljavanje i obuku, a njen cilj je bio uspostavljanje odgovarajaćeg i održivog ustroja inženjerijskih snaga u OS BiH do konca 2014. godine. Odjel za osposobljavanje i obuku će preko svog Odsjeka zajedničkih vojnih poslova osigurati stručnu i tehničku pomoć, organizirajući aktivnosti obuke, mentorstva, praćenja aktivnosti i savjetovanja MO i OS BiH u cijelom zapovjednom ustroju, a u tijesnoj suradnji sa NATO-om.

Konferencija je također poslužila za ažuriranje kalendara obuke za sljedeću godinu, koji uključuje širok spektar posebnih inženjerijskih tečajeva, i utvrđivanje posebnih potreba za sve aktivnosti inženjerijskih snaga OS BiH. Posebne aktivnosti obuke, mentorstvo i praćenje aktivnosti u okviru programa Odjela EUFOR-a za osposobljavanje i obuku se osiguravaju putem specijalnih timova iz zemalja sudionica u misiji.

Nekoliko ključnih zaključaka sa prethodne konferencije, održane u ožujku 2013. godine, već su ostvareni, uključujući i izradu odgovarajućih akcijskih planova i određivanje potrebitih vremenskih okvira. Ovoga puta je dogovoreno da svrha misije bude izrada pregleda inženjerijskih kapaciteta koji su potrebiti OS BiH, s naglaskom na posebnim inženjerijskim sposobnostima koje će OS BiH biti potrebne u budućnosti. Osim toga, prepoznato je da će za ove sposobnosti biti potrebito veliko znanje i vještine da bi se postigli međunarodni standardi operabilnosti navedeni u partnerskom programu, koji se smatra korakom od vitalnog interesa na putu ka euro-atlantskim integracijama.

Postizanje gorenavedenih ciljeva u pravo vrijeme je od presudne važnosti za osiguranje programa obuke za 2015. godinu. Dajući savjete i konsultacije, EUFOR pomaže pri razvoju ovih ključnih polaznih osnova. Da bi EUFOR ispunio svoje glavne ciljeve u BiH, OS BiH moraju nastaviti da se razvijaju u moderne, relevantne, pouzdane i priuštive snage, koje su sposobne pružati sigurnost u cijelom svijetu sudjelujući u operacijama pružanja potpore miru.
U svom brzom razvitku, Oružane snage BiH su već postale neko ko na regionalnoj i međunarodnoj razini doprinosi mirovnim naporima u inozemstvu. Postizanje standardizacije i pune interoperabilnosti je dugoročan proces i to se može ostvariti samo putem učinkovite obuke i zajedničkih operacija sa vojnim snagama međunarodne zajednice.

Ova dvodnevna konferencija je opet bila veoma produktivna. Obraćajući se sudionicima konferencije, zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Dieter Heidecker je rekao: “Neizvršna misija EUFOR-a je usredotočena na pružanje pomoći OS BiH u osposobljavanju i obuci, s ciljem nastavka njihovog razvoja kao modernih oružanih snaga do razine koja je potrebita za euro-atlantske integracije.”

General Heidecker je još istaknuo činjenicu da se uloga i funkcija inženjerijskih kapaciteta u bilo kojim oružanim snagama ne treba podcijeniti. “Svakoj vojsci je potrebita inženjerija koja omogućava mobilnost, preživljavanje i opće inženjerijske poslove i OS BiH se u tom pogledu ne razlikuju od ostalih oružanih snaga.” Također je izjavio da će Odjel EUFOR-a za osposobljavanje i obuku i dalje imati isti fokus, kao i da je namjera da se aktivnosti raznih timova za obuku usmjere tako da OS BiH imaju najveću moguću korist od napora koje ulažu NATO i EUFOR.