Article Index

U periodu od 6. do 7. novembra 2013. g., održana je 7. zajednička inženjerijska konferencija EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u GK EUFOR-a u bazi Butmir. Cilj konferencije je bio da se utvrde i dogovore polazne osnove koje su potrebne Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za napredak u postizanju interoperabilnosti inženjerije i izradu samoodrživog programa za obuku inženjerije.

Na konferenciji su bili timovi iz Odjeljenja GK EUFOR-a za osposobljavanje i obuku i predstavnici OS BiH, uključujući stručnjake iz Zajedničkog štaba, Operativne komande, Brigade taktičke podrške i Inženjerijskog bataljona.

Ova konferencija je dio širih aktivnosti Odjeljenja EUFOR-a za osposobljavanje i obuku, a njen cilj je bio uspostavljanje odgovarajaće i održive strukture inženjerijskih snaga u OS BiH do kraja 2014. godine. Odjeljenje za osposobljavanje i obuku će preko svog Odjela zajedničkih vojnih poslova osigurati stručnu i tehničku pomoć, organizirajući aktivnosti obuke, mentorstva, praćenja aktivnosti i savjetovanja MO i OS BiH u cijeloj komandnoj strukturi, a u tijesnoj saradnji sa NATO-om.

Konferencija je također poslužila za ažuriranje kalendara obuke za sljedeću godinu, koji uključuje širok spektar posebnih inženjerijskih kurseva, i utvrđivanje posebnih potreba za sve aktivnosti inženjerijskih snaga OS BiH. Posebne aktivnosti obuke, mentorstvo i praćenje aktivnosti u okviru programa Odjeljenja EUFOR-a za osposobljavanje i obuku se osiguravaju putem specijalnih timova iz zemalja učesnica u misiji.

Nekoliko ključnih zaključaka sa prethodne konferencije, održane u martu 2013. godine, već su ostvareni, uključujući i izradu odgovarajućih akcionih planova i određivanje potrebnih vremenskih okvira. Ovoga puta je dogovoreno da svrha misije bude izrada pregleda inženjerijskih kapaciteta koji su potrebni OS BiH, s naglaskom na posebnim inženjerijskim sposobnostima koje će OS BiH biti potrebne u budućnosti. Osim toga, prepoznato je da će za ove sposobnosti biti potrebno veliko znanje i vještine da bi se postigli međunarodni standardi operabilnosti navedeni u partnerskom programu, koji se smatra korakom od vitalnog interesa na putu ka euro-atlantskim integracijama.

Postizanje gorenavedenih ciljeva u pravo vrijeme je od presudne važnosti za osiguranje programa obuke za 2015. godinu. Dajući savjete i konsultacije, EUFOR pomaže pri razvoju ovih ključnih polaznih osnova. Da bi EUFOR ispunio svoje glavne ciljeve u BiH, OS BiH moraju nastaviti da se razvijaju u moderne, relevantne, pouzdane i priuštive snage, koje su sposobne pružati sigurnost u cijelom svijetu učestvujući u operacijama pružanja podrške miru.

U svom brzom razvoju, Oružane snage BiH su već postale neko ko na regionalnom i međunarodnom nivou doprinosi mirovnim naporima u inostranstvu. Postizanje standardizacije i pune interoperabilnosti je dugoročan proces i to se može ostvariti samo putem efikasne obuke i zajedničkih operacija sa vojnim snagama međunarodne zajednice.

Ova dvodnevna konferencija je opet bila veoma produktivna. Obraćajući se učesnicima konferencije, komandant EUFOR-a general-major Dieter Heidecker je rekao: “Neizvršna misija EUFOR-a je usredotočena na pružanje pomoći OS BiH u osposobljavanju i obuci, s ciljem nastavka njihovog razvoja kao modernih oružanih snaga do nivoa koji je potreban za euro-atlantske integracije.”

General Heidecker je još istakao činjenicu da se uloga i funkcija inženjerijskih kapaciteta u bilo kojim oružanim snagama ne treba podcijeniti. “Svakoj vojsci je potrebna inženjerija koja omogućava mobilnost, preživljavanje i opšte inženjerijske poslove i OS BiH se u tom pogledu ne razlikuju od ostalih oružanih snaga.” Također je izjavio da će Odjeljenje EUFOR-a za osposobljavanje i obuku i dalje imati isti fokus, kao i da je namjera da se aktivnosti raznih timova za obuku usmjere tako da OS BiH imaju najveću moguću korist od napora koje ulažu NATO i EUFOR.