Article Index

On 06 and 07 November 2013 the 7th Joint EUFOR/Armed Force of Bosnia & Herzegovina Engineering Conference was conducted inside Camp BUTMIR, HQ EUFOR. The aim of the Conference was to establish and agree on the necessary foundations for the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina (AF BiH) to progress towards engineering inter-operability and a self-sustaining engineering training programme.

The conference was chaired by the Chief Training EUFOR, LtCol Johan E.C. BOUHUYS and attended by teams from EUFOR HQ’s Capacity Building & Training (CB&T) Division and representatives of the AF BiH including experts from the Joint Staff, Operational Command, Tactical Support Brigade, and the Engineering Battalion.
The conference was part of EUFOR’s wider CB&T activities and was aimed at establishing an appropriate and sustainable engineering force structure within the AF BiH by the end of 2014. The CB&T Division will provide the BiH authorities with military expertise and technical support through the Joint Military Affairs (JMA) Unit conducting training, mentoring, monitoring and advising for the MOD and AF BiH throughout the command structure and in close coordination with NATO.

The Conference also served to update next year’s training calendar that includes a wide range of specific engineering courses and to define the specific needs for all the engineering activities of the AF BiH. The specific training, mentoring and monitoring activities within the framework of the EUFOR CB&T program are supported by special teams from participating countries.

Several essential outputs from the previous conference held in March 2013 have already been achieved, including the creation of appropriate action plans and the setting of necessary timeframes. This time a mission statement outlining the requirements for engineering capabilities needed by the AF BiH and pointing out the specific engineering competencies required by AF BiH in the future, has been agreed. Furthermore, it has been recognized that a broad level of knowledge and skills will be required within these competencies in order to meet international inter-operability requirements as set out in the partnership program, which is considered a vitally important step on the path towards Euro-Atlantic integration.

Achieving the goals outlined above at the correct time is essential in order to safeguard the training program for 2015. EUFOR is assisting with advice and consultancy to help in the development of these key foundations. For EUFOR to meet its own objectives within BiH, the AF BiH must continue to develop into a modern, relevant, credible, and affordable force that can act as a Security Provider across the World through PSO activities.

The armed forces of BiH have already quickly developed to become a contributor to regional and international peace efforts abroad. Achieving standardization and full interoperability is a long-term process that can only be achieved through effective training and joint operations with the military forces of the International Community.

This two-day conference was once again a highly productive activity. In his address to the participants, COM EUFOR Major General Dieter Heidecker said “ EUFOR’s non-executive mission focus is to contribute to the Capacity-Building and Training of BiH Armed Forces in order to ensure [they] continue to develop as a modern Armed Force at the level required for Euro-Atlantic integration.”

General Heidecker further highlighted the fact that the role and function of engineering capabilities in any Armed Force cannot be underestimated. “Every army requires engineering capabilities to provide its forces with mobility, survivability and general engineering in this respect AF BiH is no different to any other armed force.” He also stated that in keeping with EUFOR’s CB&T focus it is intended that the activities of the different training teams will be streamlined to ensure that the AF BiH fully benefit from both NATO and EUFOR efforts.

Chief Public Affairs lt Col Otmar Lindner:
00387 (0)33 495 214
00387 (0)61 131 579
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spokesperson: lt Cdr Paul Simon Gill
00387 (0)33 495 216
00387 (0)66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


U periodu od 6. do 7. novembra 2013. g., održana je 7. zajednička inženjerijska konferencija EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u GK EUFOR-a u bazi Butmir. Cilj konferencije je bio da se utvrde i dogovore polazne osnove koje su potrebne Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za napredak u postizanju interoperabilnosti inženjerije i izradu samoodrživog programa za obuku inženjerije.

Na konferenciji su bili timovi iz Odjeljenja GK EUFOR-a za osposobljavanje i obuku i predstavnici OS BiH, uključujući stručnjake iz Zajedničkog štaba, Operativne komande, Brigade taktičke podrške i Inženjerijskog bataljona.

Ova konferencija je dio širih aktivnosti Odjeljenja EUFOR-a za osposobljavanje i obuku, a njen cilj je bio uspostavljanje odgovarajaće i održive strukture inženjerijskih snaga u OS BiH do kraja 2014. godine. Odjeljenje za osposobljavanje i obuku će preko svog Odjela zajedničkih vojnih poslova osigurati stručnu i tehničku pomoć, organizirajući aktivnosti obuke, mentorstva, praćenja aktivnosti i savjetovanja MO i OS BiH u cijeloj komandnoj strukturi, a u tijesnoj saradnji sa NATO-om.

Konferencija je također poslužila za ažuriranje kalendara obuke za sljedeću godinu, koji uključuje širok spektar posebnih inženjerijskih kurseva, i utvrđivanje posebnih potreba za sve aktivnosti inženjerijskih snaga OS BiH. Posebne aktivnosti obuke, mentorstvo i praćenje aktivnosti u okviru programa Odjeljenja EUFOR-a za osposobljavanje i obuku se osiguravaju putem specijalnih timova iz zemalja učesnica u misiji.

Nekoliko ključnih zaključaka sa prethodne konferencije, održane u martu 2013. godine, već su ostvareni, uključujući i izradu odgovarajućih akcionih planova i određivanje potrebnih vremenskih okvira. Ovoga puta je dogovoreno da svrha misije bude izrada pregleda inženjerijskih kapaciteta koji su potrebni OS BiH, s naglaskom na posebnim inženjerijskim sposobnostima koje će OS BiH biti potrebne u budućnosti. Osim toga, prepoznato je da će za ove sposobnosti biti potrebno veliko znanje i vještine da bi se postigli međunarodni standardi operabilnosti navedeni u partnerskom programu, koji se smatra korakom od vitalnog interesa na putu ka euro-atlantskim integracijama.

Postizanje gorenavedenih ciljeva u pravo vrijeme je od presudne važnosti za osiguranje programa obuke za 2015. godinu. Dajući savjete i konsultacije, EUFOR pomaže pri razvoju ovih ključnih polaznih osnova. Da bi EUFOR ispunio svoje glavne ciljeve u BiH, OS BiH moraju nastaviti da se razvijaju u moderne, relevantne, pouzdane i priuštive snage, koje su sposobne pružati sigurnost u cijelom svijetu učestvujući u operacijama pružanja podrške miru.

U svom brzom razvoju, Oružane snage BiH su već postale neko ko na regionalnom i međunarodnom nivou doprinosi mirovnim naporima u inostranstvu. Postizanje standardizacije i pune interoperabilnosti je dugoročan proces i to se može ostvariti samo putem efikasne obuke i zajedničkih operacija sa vojnim snagama međunarodne zajednice.

Ova dvodnevna konferencija je opet bila veoma produktivna. Obraćajući se učesnicima konferencije, komandant EUFOR-a general-major Dieter Heidecker je rekao: “Neizvršna misija EUFOR-a je usredotočena na pružanje pomoći OS BiH u osposobljavanju i obuci, s ciljem nastavka njihovog razvoja kao modernih oružanih snaga do nivoa koji je potreban za euro-atlantske integracije.”

General Heidecker je još istakao činjenicu da se uloga i funkcija inženjerijskih kapaciteta u bilo kojim oružanim snagama ne treba podcijeniti. “Svakoj vojsci je potrebna inženjerija koja omogućava mobilnost, preživljavanje i opšte inženjerijske poslove i OS BiH se u tom pogledu ne razlikuju od ostalih oružanih snaga.” Također je izjavio da će Odjeljenje EUFOR-a za osposobljavanje i obuku i dalje imati isti fokus, kao i da je namjera da se aktivnosti raznih timova za obuku usmjere tako da OS BiH imaju najveću moguću korist od napora koje ulažu NATO i EUFOR.


У периоду од 6. до 7. новембра 2013. г., одржана је 7. заједничка инжењеријска конференција ЕУФОР-а и Оружаних снага Босне и Херцеговине у ГК ЕУФОР-а у бази Бутмир. Циљ конференције је био да се утврде и договоре полазне основе које су потребне Оружаним снагама Босне и Херцеговине за напредак у постизању интероперабилности инжењерије и израду самоодрживог програма за обуку инжењерије.

На конференцији су били тимови из Одјељења ГК ЕУФОР-а за оспособљавање и обуку и представници ОС БиХ, укључујући стручњаке из Заједничког штаба, Оперативне команде, Бригаде тактичке подршке и Инжењеријског батаљона.
Ова конференција је дио ширих активности Одјељења ЕУФОР-а за оспособљавање и обуку, а њен циљ је био успостављање одговарајаће и одрживе структуре инжењеријских снага у ОС БиХ до краја 2014. године. Одјељење за оспособљавање и обуку ће преко свог Одјела заједничких војних послова обезбиједити стручну и техничку помоћ, организујући активности обуке, менторства, праћења активности и савјетовања МО и ОС БиХ у цијелој командној структури, а у тијесној сарадњи са НАТО-ом.

Конференција је такође послужила за ажурирање календара обуке за сљедећу годину, који укључује широк спектар посебних инжењеријских курсева, и утврђивање посебних потреба за све активности инжењеријских снага ОС БиХ. Посебне активности обуке, менторство и праћење активности у оквиру програма Одјељења ЕУФОР-а за оспособљавање и обуку се осигуравају путем специјалних тимова из земаља учесница у мисији.
Неколико кључних закључака са претходне конференције, одржане у марту 2013. године, већ су остварени, укључујући и израду одговарајућих акционих планова и одређивање потребних временских оквира. Овога пута је договорено да сврха мисије буде израда прегледа инжењеријских капацитета који су потребни ОС БиХ, с нагласком на посебним инжењеријским способностима које ће ОС БиХ бити потребне у будућности. Осим тога, препознато је да ће за ове способности бити потребно велико знање и вјештине да би се постигли међународни стандарди операбилности наведени у партнерском програму, који се сматра кораком од виталног интереса на путу ка евро-атланским интеграцијама.

Постизање горенаведених циљева у право вријеме је од пресудне важности за обезбјеђење програма обуке за 2015. годину. Дајући савјете и консултације, ЕУФОР помаже при развоју ових кључних полазних основа. Да би ЕУФОР испунио своје главне циљеве у БиХ, ОС БиХ морају наставити да се развијају у модерне, релевантне, поуздане и приуштиве снаге, које су способне пружати безбједност у цијелом свијету учествујући у операцијама пружања подршке миру.

У свом брзом развоју, Оружане снаге БиХ су већ постале неко ко на регионалном и међународном нивоу доприноси мировним напорима у иностранству. Постизање стандардизације и пуне интероперабилности је дугорочан процес и то се може остварити само путем ефикасне обуке и заједничких операција са војним снагама међународне заједнице.

Ова дводневна конференција је опет била веома продуктивна. Обраћајући се учесницима конференције, командант ЕУФОР-а генерал-мајор Дитер Хајдекер (Dieter Heidecker) је рекао: “Неизвршна мисија ЕУФОР-а је усредоточена на пружање помоћи ОС БиХ у оспособљавању и обуци, с циљем наставка њиховог развоја као модерних оружаних снага до нивоа који је потребан за евро-атланске интеграције.”

Генерал Хајдекер је још истакао чињеницу да се улога и функција инжењеријских капацитета у било којим оружаним снагама не треба подцијенити. “Свакој војсци је потребна инжењерија која омогућава мобилност, преживљавање и опште инжењеријске послове и ОС БиХ се у том погледу не разликују од осталих оружаних снага.” Такође је изјавио да ће Одјељење ЕУФОР-а за оспособљавање и обуку и даље имати исти фокус, као и да је намјера да се активности разних тимова за обуку усмјере тако да ОС БиХ имају највећу могућу корист од напора које улажу НАТО и ЕУФОР.


U periodu od 6. do 7. studenog 2013. g., održana je 7. zajednička inženjerijska konferencija EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u GZ EUFOR-a u bazi Butmir. Cilj konferencije je bio da se utvrde i dogovore polazne osnove koje su potrebite Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za napredak u postizanju interoperabilnosti inženjerije i izradu samoodrživog programa za obuku inženjerije.

Na konferenciji su bili timovi iz Odjela GZ EUFOR-a za osposobljavanje i obuku i predstavnici OS BiH, uključujući stručnjake iz Zajedničkog stožera, Operativnog zapovjedništva, Brigade taktičke potpore i Inženjerijske bojne.
Ova konferencija je dio širih aktivnosti Odjela EUFOR-a za osposobljavanje i obuku, a njen cilj je bio uspostavljanje odgovarajaćeg i održivog ustroja inženjerijskih snaga u OS BiH do konca 2014. godine. Odjel za osposobljavanje i obuku će preko svog Odsjeka zajedničkih vojnih poslova osigurati stručnu i tehničku pomoć, organizirajući aktivnosti obuke, mentorstva, praćenja aktivnosti i savjetovanja MO i OS BiH u cijelom zapovjednom ustroju, a u tijesnoj suradnji sa NATO-om.

Konferencija je također poslužila za ažuriranje kalendara obuke za sljedeću godinu, koji uključuje širok spektar posebnih inženjerijskih tečajeva, i utvrđivanje posebnih potreba za sve aktivnosti inženjerijskih snaga OS BiH. Posebne aktivnosti obuke, mentorstvo i praćenje aktivnosti u okviru programa Odjela EUFOR-a za osposobljavanje i obuku se osiguravaju putem specijalnih timova iz zemalja sudionica u misiji.

Nekoliko ključnih zaključaka sa prethodne konferencije, održane u ožujku 2013. godine, već su ostvareni, uključujući i izradu odgovarajućih akcijskih planova i određivanje potrebitih vremenskih okvira. Ovoga puta je dogovoreno da svrha misije bude izrada pregleda inženjerijskih kapaciteta koji su potrebiti OS BiH, s naglaskom na posebnim inženjerijskim sposobnostima koje će OS BiH biti potrebne u budućnosti. Osim toga, prepoznato je da će za ove sposobnosti biti potrebito veliko znanje i vještine da bi se postigli međunarodni standardi operabilnosti navedeni u partnerskom programu, koji se smatra korakom od vitalnog interesa na putu ka euro-atlantskim integracijama.

Postizanje gorenavedenih ciljeva u pravo vrijeme je od presudne važnosti za osiguranje programa obuke za 2015. godinu. Dajući savjete i konsultacije, EUFOR pomaže pri razvoju ovih ključnih polaznih osnova. Da bi EUFOR ispunio svoje glavne ciljeve u BiH, OS BiH moraju nastaviti da se razvijaju u moderne, relevantne, pouzdane i priuštive snage, koje su sposobne pružati sigurnost u cijelom svijetu sudjelujući u operacijama pružanja potpore miru.
U svom brzom razvitku, Oružane snage BiH su već postale neko ko na regionalnoj i međunarodnoj razini doprinosi mirovnim naporima u inozemstvu. Postizanje standardizacije i pune interoperabilnosti je dugoročan proces i to se može ostvariti samo putem učinkovite obuke i zajedničkih operacija sa vojnim snagama međunarodne zajednice.

Ova dvodnevna konferencija je opet bila veoma produktivna. Obraćajući se sudionicima konferencije, zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Dieter Heidecker je rekao: “Neizvršna misija EUFOR-a je usredotočena na pružanje pomoći OS BiH u osposobljavanju i obuci, s ciljem nastavka njihovog razvoja kao modernih oružanih snaga do razine koja je potrebita za euro-atlantske integracije.”

General Heidecker je još istaknuo činjenicu da se uloga i funkcija inženjerijskih kapaciteta u bilo kojim oružanim snagama ne treba podcijeniti. “Svakoj vojsci je potrebita inženjerija koja omogućava mobilnost, preživljavanje i opće inženjerijske poslove i OS BiH se u tom pogledu ne razlikuju od ostalih oružanih snaga.” Također je izjavio da će Odjel EUFOR-a za osposobljavanje i obuku i dalje imati isti fokus, kao i da je namjera da se aktivnosti raznih timova za obuku usmjere tako da OS BiH imaju najveću moguću korist od napora koje ulažu NATO i EUFOR.